NEMOCNICE SUŠICE : REHABILITACE

Cesta: www.nemocnice-susice.cz > Ambulance > Rehabilitace
Moderní budova
Příroda léčí s námi
Příjemné prostředí
Moderní lékařské vybavení
Kvalitní dlouhodobá péče
Přijímací hala
Vstřícný lékařský personál

Hledáme internisty


 
Zastupitelé města Sušice se shodli na závazném termínu převzetí provozu nemocnice k 1. září 2019

Sušice 23. července – Město Sušice převezme provoz nemocnice od společnosti Nemos Sokolov k 1. září. Na finálním a závazném termínu předání se na svém pondělním mimořádném jednání domluvili zastupitelé Města Sušice. Důvodem dvouměsíčního posunu byla potřeba dořešení majetkového vypořádání a převodu všech agend na nového provozovatele, kterým bude městská společnost Sušická nemocnice s.r.o.

V nejbližších dnech podepíše Sušická nemocnice s.r.o. a Nemos Sokolov smlouvu o převzetí provozu. „S městskou společností jsme podmínky převodu intenzivně řešili. Byly dohodnuty principy převodu i vzájemného finančního vypořádání, včetně vypořádání zásob a majetku. Nyní je potřeba celý proces dokončit, aby se stabilizovala personální situace a zaměstnanci nemocnice i pacienti ze Sušicka získali jistotu dalšího fungování nemocnice,“ říká Lenka Holá, tisková mluvčí NEMOS Sokolov.

V současné době je v nemocnici v nepřetržitém provozu zajištěno poskytování pohotovostní služby pro děti i dospělé, dále v nemocnici funguje chirurgická pohotovostní služba. Interní oddělení je z personálních důvodů provozováno v omezeném rozsahu. Ostatní oddělení nemocnice poskytují péči bez omezení.

„Naším prvořadým cílem bude přesvědčit zaměstnance, že práce v nemocnici má jasnou perspektivu. Chtěl bych všem moc poděkovat za jejich práci a trpělivost. Zároveň musíme zintenzivnit nábor nového zdravotnického personálu, především lékařů na interní oddělení“ dodává Václav Rada, jednatel městské společnosti Sušická nemocnice s.r.o. a budoucí ředitel nemocnice.

V červnu zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření ve výši 22 milionů Kč, které jsou určeny na provoz a stabilizaci nemocnice po převzetí městskou společností.

Lenka Holá
Marketing a PR manažer
Mobil: +420 602 300 271
Email: lenka.hola@pentahospitals.cz
Penta Hospitals CZ, s.r.o.
Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
www.pentahospitals.cz


NEMOS SOKOLOV s.r.o., Zdravotnické zařízení Nemocnice Sušice
sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
NEMOS SOKOLOV s.r.o., Zdravotnické zařízení Nemocnice Sušice oznamuje na základě ustanovení § 59, odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, záměr ukončit poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení na adrese: Nemocnice Sušice, Chmelenská 117, 342 01 Sušice a to k 31.8.2019.

Nadále zde budou poskytovány zdravotní služby prostřednictvím společnosti:
Sušická nemocnice s.r.o., Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ 08176302

Pacienti mají možnost – v případě zájmu – si zvolit jiného poskytovatele zdravotních služeb. V takovém případě je potřeba podat žádost o předání jejich zdravotnické dokumentace a to do 31.8.2019 na adresu:
Nemocnice Sušice, Chmelenská 117, 342 01 Sušice.

Žádost musí obsahovat: jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresu, kontakt na pacienta (telefon nebo e-mail) a jeho podpis, dále pak identifikační údaje zvoleného poskytovatele – název, adresa místa poskytování zdravotních služeb. Dokumentace pak bude zaslána na zvoleného poskytovatele.

Zdravotnickou dokumentaci pacientů, kteří včas nepředloží žádost o předání zdravotnické dokumentace jinému poskytovateli, převezme nový poskytovatel Sušická nemocnice s.r.o., Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ 08176302.  Informace ve formátu pdf...

Rehabilitace

Lékař:  MUDr. Lubor Janeček
Lékař: MUDr. Roman Návrat 
Vedoucí fyzioterapeut: Mgr. Petra Párecká

Pracovní doba monoblok:
Po   7.00 15.30 
Út  7.00 16.30 
St  7.00 15.30
Čt   7.00 15.30 
Pá   7.00 14.30

Pracovní doba pavilon:   

Po   7.00 15.30 
Út  7.00 15.30 
St   7.00 16.30 
Čt   7.00 15.30 
Pá   7.00 14.30 

 

Ordinace lékařů: 
 MUDr. R. Návrat   

úterý

 7:00–15:30

 MUDr. L. Janeček

pondělí

13:30–17:00

Poskytovaná péče:

Ambulance rehabilitace je zaměřena na léčbu poruch pohybového aparátu – stavy po úrazech a operacích, neurologické komplikace, akutní a chronické bolesti páteře a kloubů, vadné držení těla (skoliózy) u dětí. V rámci jednotlivých léčebných procedur jsou využívány přístroje z oblasti elektroléčby a vodoléčby, přístroje na aktivní a pasivní cvičení.

Na našem oddělení provádíme:

Po doporučení praktickým nebo odborným lékařem a následném vyšetření rehabilitačním lékařem:

 • kineziologický rozbor
 • pasivní cvičení - motodlaha na kyčelní a kolenní kloub, motodlaha na rameno
  • mobilizace, techniky měkkých tkání, reflexní terapii
 • aktivní cvičení
 • cvičení na neurofyziologickém podkladě
 • cvičení na TherapiMasteru
 • nácvik lokomoce, chůze, rotoped
 • cvičení na velkém míči a nestabilních plochách - senzomotorika
 • cvičení při vadném držení těla, skoliózách
 • dechová cvičení
 • cvičení dle Ludmily Mojžíšové: terapie funkční ženské sterility - metoda první volby při léčbě poruch plodnosti, doporučována ženám před tzv. umělým oplodněním. Obsahuje cviky posilovací, relaxační, mobilizační a tím ovlivňuje svalové napětí. Další indikace – dysmenorea, inkontinence, bolesti zad, funkční vertebrogenní potíže, skoliózy a vadné držení těla.
 • manuální a přístrojovou lymfodrenáž - na doporučení praktického nebo odborného lékaře (chirurg, cévní, onkolog) je možné se objednat k vyšetření lymfologem –  MUDr. R. Návrat. Lymfodrenáře jsou prováděny v přízemí budovy Pavilon.
 • vodoléčbu – ruční a nožní vířivka, perličková masáž, hydrogalvanická lázeň
 • elektroléčbu – ultrazvuk, magnet, VAS 07, parafín, diadynamické proudy, TENS, elektrostimulaci a jiné elektroléčebné programy
 • přístrojovou trakci krční a bederní páteře
 • Vojtova metoda pro děti i dospělé - tato metoda představuje terapii, která tvoří součást moderních léčebných postupů v ortopedii, neurologii a dětském lékařství. Jde o diagnostický a terapeutický přístup, který lze využít:
  - u centrálních kooridnačních poruch kojeneckého věku, dětské mozkové obrny
  - u vrozených vývojových vad dolních končetin
  - u cerebrálních i periferních paréz
  - u chorob páteře, funkční omezení páteře
 • ACT - Vzpěrným cvičením ACT se dosahuje napřímení páteře, které je základem pro správnou funkci celého pohybového systému. Využívají se  dynamické přechody, strečinkové a automobilizační pohybové vzory a pomůcky, které mohou zajistit zvýšení koordinace, kondice a stabilizace segmentů páteře a končetin.
 • DNS - Zakladatelem tohoto konceptu je Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. - přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha.  
  Tento koncept je založen na principech vývojové kineziologie a využívá pak těchto poznatků při cvičení ve vývojových řadách. Jde o diagnostický a terapeutický koncept, který se v současnosti široce využívá hlavně hlavně ve fyzioterapii. Globální hodnocení motoriky je v DNS využíváno jako vodítko v diagnostice poruch pohybového systému. Pomocí technik DNS se dá ovlivnit funkce svalů v jejich posturálně lokomoční funkci. U řady našich pacientů dochází k přetížení měkkých tkání a skeletu, aby nedocházelo k poškození pohybového aparátu, musí CNS a vazivový aparát zajistit zpevnění jednotlivých segmentů v centrovaném postavení kloubů, v tzv. neutrální poloze. Nutným předpokladem je rovnováha mezi svaly v celém biomechanickém řetězci.
 • ERGOTERAPIE je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti. Pro podporu participace jedince využívá specifické metody a techniky, nácvik konkrétních dovedností, poradenství či přizpůsobení prostředí. Pojmem „zaměstnávání“ jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako součást jeho identity. Primárním cílem ergoterapie je umožnit jedinci účastnit se zaměstnávání, které jsou pro jeho život smysluplné a nepostradatelné..

Fyzioterapeuti a ergoterapeut docházejí na jednotlivá lůžková oddělení nemocnice, kde kromě provádění individuální rehabilitace mají k dispozici dva MOTOmedy – rotoped pro ležící pacienty a jako novinku motodlahu ATROMOT, vhodnou pro pacienty po úrazech, neurologických příhodách a operacích kyčelních a kolenních kloubů pro trénink pasivní hybnosti dolních končetin.

Nadstandardní péče

 • parafínový zábal na ruce 
 • cvičení kojenců
 • kineziotaping
 • vodoléčba

Objednávky na rehabilitaci – na tel. 376 530 240 (RHB monoblok), 376 530 267 ( RHB Pavilon ), lymfodrenáže na tel. 376 530 263 nebo osobně na ambulancích.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ