NEMOCNICE SUŠICE : VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA

Moderní budova
Příroda léčí s námi
Příjemné prostředí
Moderní lékařské vybavení
Kvalitní dlouhodobá péče
Přijímací hala
Vstřícný lékařský personál

Hledáme internisty


 
Sušická nemocnice v červnu omezí provoz lůžkového interního oddělení

Sušice 28. května 2019 - Nemocnice Sušice z provozně-technických důvodů omezí od 5. do 20. června 2019 provoz interního lůžkového oddělení. Od dnešního dne proto přestává na toto oddělení přijímat pacienty. Provoz lékařské služby první pomoci pro děti i dospělé bude fungovat bez omezení v nepřetržitém režimu.

Vedení nemocnice o omezení provozu lůžkové interny informovalo okolní zařízení i záchrannou službu. "Akutní případy převezmou nemocnice Klatovy nebo Strakonice. Péče o pacienty je tedy zajištěna," říká ředitel nemocnice Ing. Jaroslav Kratochvíl.

Pacientům při náhlé změně zdravotního stavu pomůže lékařská pohotovost, která bude v sušické nemocnici fungovat nepřetržitě jako doposud. Omezení se nikterak nedotkne také provozu interní ambulance a rovněž další oddělení budou sloužit pacientům bez omezení. V běžném režimu bude fungovat i lůžkové oddělení následné péče.

Od 20. června se provoz lůžkového interního oddělení vrátí do standardního režimu a začne znovu přijímat pacienty. "Za vzniklé komplikace se pacientům omlouváme a vynaložíme ve spolupráci s Městem Sušice veškeré úsilí, aby o ně i přes toto omezení bylo plně postaráno," dodává Jaroslav Kratochvíl.

Kontakt pro více informací:
Lenka Holá, tisková mluvčí NEMOS SOKOLOV s.r.o. a Penta Hospitals CZ, s.r.o.
lenka.hola@pentahospitals.cz, tel. 602 300 271
  Informace ve formátu pdf...

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA

NEMOS SOKOLOV s.r.o. v souladu s Vyhláškou č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech, vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA PRO NELEKÁŘSKÁ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ PRO ROK 2019 V TĚCHTO OBORECH SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:


Nemocnice Sušice
 •  Intenzivní péče (1 místo)
 •  Zobrazovací technologie v radiodiagnostice (1 místo)

Do výběrového řízení se mohou přihlásit: Absolventi-tky střední zdravotnické školy, vyšší odborné školy zdravotnické, bakalářského nebo magisterského studia v příslušném oboru (všeobecná sestra, zdravotní laborant) nebo uvedení zdravotničtí pracovníci, kteří již zahájili specializační studium v daném oboru.

Lhůta pro podání přihlášek: od 10.5. do 31.5.2019 včetně, přihlášky doručené po tomto datu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Místo pro podání přihlášek: NEMOS SOKOLOV s.r.o. Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. Obálku označte: Výběrové řízení: Rezidenční místa 2018

Doklady nutné k účasti ve výběrovém řízení
 •     přihláška,
 •     osobní dotazník,
 •  lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci NEMOS SOKOLOV s.r.o. nedokládají),
 •  výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci NEMOS SOKOLOV s.r.o. nedokládají),
 •  kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti,
 •  neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč/čka získal/a
 • přehled odborné praxe.

Hodnotící kritéria:
 •  formální náležitosti, úplné doložení všech požadovaných dokladů do VŘ,
 •  odborné znalosti a dovednosti,
 •  jazykové znalosti,
 • vzdělání a kvalifikace,
 • osobnostní předpoklady.

Způsob hodnocení kritérií:
NEMOS SOKOLOV s.r.o posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa

Případné informace poskytne:
Mgr. Ludmila Michálková
Tel. 605732959,
E-mail: ludmila.michalkova@pentahospitals.cz

Termíny výběrového řízení budou oznámeny v pozvánce, kterou obdrží každý uchazeč.


Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ