NEMOCNICE SUŠICE : NÁSLEDNÁ PÉČE

Cesta: www.nemocnice-susice.cz > Lůžková část > Následná péče + sociální lůžka
Moderní budova
Příroda léčí s námi
Příjemné prostředí
Moderní lékařské vybavení
Kvalitní dlouhodobá péče
Přijímací hala
Vstřícný lékařský personál

Hledáme internisty


 
Zastupitelé města Sušice se shodli na závazném termínu převzetí provozu nemocnice k 1. září 2019

Sušice 23. července – Město Sušice převezme provoz nemocnice od společnosti Nemos Sokolov k 1. září. Na finálním a závazném termínu předání se na svém pondělním mimořádném jednání domluvili zastupitelé Města Sušice. Důvodem dvouměsíčního posunu byla potřeba dořešení majetkového vypořádání a převodu všech agend na nového provozovatele, kterým bude městská společnost Sušická nemocnice s.r.o.

V nejbližších dnech podepíše Sušická nemocnice s.r.o. a Nemos Sokolov smlouvu o převzetí provozu. „S městskou společností jsme podmínky převodu intenzivně řešili. Byly dohodnuty principy převodu i vzájemného finančního vypořádání, včetně vypořádání zásob a majetku. Nyní je potřeba celý proces dokončit, aby se stabilizovala personální situace a zaměstnanci nemocnice i pacienti ze Sušicka získali jistotu dalšího fungování nemocnice,“ říká Lenka Holá, tisková mluvčí NEMOS Sokolov.

V současné době je v nemocnici v nepřetržitém provozu zajištěno poskytování pohotovostní služby pro děti i dospělé, dále v nemocnici funguje chirurgická pohotovostní služba. Interní oddělení je z personálních důvodů provozováno v omezeném rozsahu. Ostatní oddělení nemocnice poskytují péči bez omezení.

„Naším prvořadým cílem bude přesvědčit zaměstnance, že práce v nemocnici má jasnou perspektivu. Chtěl bych všem moc poděkovat za jejich práci a trpělivost. Zároveň musíme zintenzivnit nábor nového zdravotnického personálu, především lékařů na interní oddělení“ dodává Václav Rada, jednatel městské společnosti Sušická nemocnice s.r.o. a budoucí ředitel nemocnice.

V červnu zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření ve výši 22 milionů Kč, které jsou určeny na provoz a stabilizaci nemocnice po převzetí městskou společností.

Lenka Holá
Marketing a PR manažer
Mobil: +420 602 300 271
Email: lenka.hola@pentahospitals.cz
Penta Hospitals CZ, s.r.o.
Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
www.pentahospitals.cz


NEMOS SOKOLOV s.r.o., Zdravotnické zařízení Nemocnice Sušice
sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
NEMOS SOKOLOV s.r.o., Zdravotnické zařízení Nemocnice Sušice oznamuje na základě ustanovení § 59, odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, záměr ukončit poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení na adrese: Nemocnice Sušice, Chmelenská 117, 342 01 Sušice a to k 31.8.2019.

Nadále zde budou poskytovány zdravotní služby prostřednictvím společnosti:
Sušická nemocnice s.r.o., Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ 08176302

Pacienti mají možnost – v případě zájmu – si zvolit jiného poskytovatele zdravotních služeb. V takovém případě je potřeba podat žádost o předání jejich zdravotnické dokumentace a to do 31.8.2019 na adresu:
Nemocnice Sušice, Chmelenská 117, 342 01 Sušice.

Žádost musí obsahovat: jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresu, kontakt na pacienta (telefon nebo e-mail) a jeho podpis, dále pak identifikační údaje zvoleného poskytovatele – název, adresa místa poskytování zdravotních služeb. Dokumentace pak bude zaslána na zvoleného poskytovatele.

Zdravotnickou dokumentaci pacientů, kteří včas nepředloží žádost o předání zdravotnické dokumentace jinému poskytovateli, převezme nový poskytovatel Sušická nemocnice s.r.o., Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ 08176302.  Informace ve formátu pdf...

Následná péče

 
Přednosta oddělení:MUDr. Petra Maříková
Sekretariát:Olga Machovcová
Staniční sestra pavilon+monoblok:Dagmar Patlejchová
Zdravotně-sociální pracovnice:Jaroslava Kotálová

Oddělení zajišťuje léčebnou, léčebně-rehabilitační a ošetřovatelskou péči pacientů, u kterých jejich zdravotní stav již nevyžaduje pobyt na akutním lůžku, ale vyžaduje doléčení se stálou lékařskou kontrolou. Jedná se o pacienty ve stabilizovaném stavu k dokončení léčby akutního onemocnění, náhlého zhoršení chronické choroby či o stavy pooperační. K hospitalizaci jsou přijímáni pacienti z oddělení interního, chirurgického či gynekologického naší nemocnice. Dále jsou zde hospitalizováni nemocní po překladu z odborných oddělení jiných zdravotnických zařízení (neurologie, ortopedie, atd.).

Přijetí na lůžka vyžaduje doporučení ošetřujícího lékaře z akutních lůžek nemocnice nebo doporučení praktického lékaře z terénu (např. z domova či domova důchodců). Důvodem k umístění je zdravotní stav nemocného, nikoliv jeho sociální situace. Délka hospitalizace je určena pouze zdravotním stavem pacienta. Omezená lůžková kapacita je provozována v režimu lůžek sociálně-zdravotních. 

Součástí komplexní péče je nepřetržitý lékařský dohled, kdy je denně posuzován zdravotní stav pacienta a individuálně upravována léčba, doporučována doplňková vyšetření a stanoveny rehabilitační postupy. Ošetřovatelská péče odpovídá všem moderním postupům a probíhá podle krátkodobého a dlouhodobého ošetřovatelského plánu. Rehabilitační péče je zaměřena na mobilizaci pacienta (chůze, posazení, …) a nácvik soběstačnosti (samostatný příjem stravy, osobní hygiena,….). K tomuto přispívá i práce ergoterapeuta, jehož úkolem je aktivizace nemocného. K léčbě jsou také využívány MOTOmedy (rotopedy pro ležící pacienty) a nově také motodlaha ATROMOT, vhodná hlavně pro pacienty po operacích kyčelních a kolenních kloubů, pro trénink pasivní hybnosti dolních končetin.

Při léčbě je důsledně sledován příjem potravy a pitný režim. Jestliže není příjem dokonalý, jsou podávány potravinové doplňky (Nutridrink, apod.). V některých situacích je nutno tekutiny a výživu podávat do žíly. V ojedinělých případech musí být strava podávána pomocí sondy či katetru zavedeného přímo do žaludku.

Pokoje pro pacienty jsou velmi vkusně zařízeny, jsou 2-4 lůžkové, všechny s vlastním hygienickým zařízením. Moderní lůžka s pasivní antidekubitní matrací (některá lůžka s aktivní matrací) umožňují bezproblémový dlouhodobý pobyt nemocného na lůžku. Oddělení je standardně vybaveno mobilními pomůckami a přístroji k poskytování komplexní péče (koupací křesla a lehátka, mobilní zvedák, motomed, infuzní a enterální pumpy). V případě potřeby jsou nemocní vybavování vysoce kvalitními inkontinentními pomůckami.

Součástí pracovního týmu je také odborně kvalifikovaná zdravotně-sociální pracovnice, která zajišťuje mj. následnou péči pro pacienty po propuštění do domácího ošetřování, pomáhá s umísťováním do sociálních zařízení, vybavuje rehabilitačními a kompenzačními pomůckami, poskytuje sociální poradenství a zajišťuje sociální služby našich pacientů a klientů jak v nemocnici, tak i na sociálních lůžkách.

Úzká spolupráce byla navázána se Střední odbornou školou v Sušici v rámci výuky v oboru Sociální činnost (Pečovatelství).

Na oddělení následné péče je umožněn úzký styk pacientů s jejich rodinnými příslušníky. Jsou zde prodloužené návštěvní hodiny, a to denně do 20.hod.

V případě požadavku pomáháme se zajištěním duchovní služby pro pacienty. Za tímto účelem docházejí duchovní přímo na pokoje k lůžku nemocného, mobilní pacienti mohou využít nemocniční kaple.

Sociální lůžka v Nemocnici Sušice o.p.s. byla zřízena od 1.5.2007 a jsou provozována na základě zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče dle § 52.
Vnitřní pravidla upravují základní normy soužití uživatelů služeb, jejich práva a povinnosti, tak i požadavky na zaměstnance s cílem vytvářet příznivé podmínky klidného života a spolupůsobit na seberealizaci v zařízení.
Uživatelé služby či jejich rodinní příslušníci si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytované služby. Stížnost může být podána písemně, ústně či anonymně do schránek na odděleních.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ